Světový den vody 2018

Světový den vody připadá každoročně na 22. března. S letošním podtextem „Příroda pro vodu“ se naskýtá otázka: Lze problémy s vodou vyřešit v technicky vyspělém 21. století s využitím nástrojů, které nám nabízí příroda sama?

 

Voda pokrývá zhruba 70% povrchu zemské planety, ne nadarmo s přízviskem „modrá“, a její dostatek bereme jako samozřejmost. Přitom voda sladká tvoří pouhá 2,5 % z celkové zásoby vody. 70% zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. Přibližně 30 % sladké vody je ukryto v zemi a 0,3% obsahují sladkovodní jezera a řeky. Jen 1% zásob vody je však využitelné pro ekosystémy a lidstvo. A právě nedostatek sladké vody je jednou z nepalčivějších otázek dnešní doby.

Klimatologové a hydrologové poukazují na dlouhodobé oteplování, úbytek zásob podzemní vody a snižování retenční kapacity půdy. Dostupné údaje z ČHMÚ ukazují v dlouhodobém sledování na postupný úbytek množství srážek, měnící se charakter srážek a především jejich sezónní průběh. Jednoduše řečeno – v průběhu roku sice neprší méně, ale intenzivněji, ve větších časových intervalech a více v zimě než v létě.

Velký vliv na aktuální hydrologickou situaci v ČR i ve světě má bezesporu rozsáhlá a rychlá urbanizace krajiny. V důsledku záborů půdy pro stavební činnost, ruku v ruce s odlesňováním krajiny, dochází ke snižování retenční kapacity půdy a podpoře dlouhodobě neutěšeného stavu v hospodaření s vodou. Se zvětšující se rozlohou měst a průmyslových zón ubývá míst pro přirozené zasakování vody.

V důsledku neustálého zvyšování životní úrovně obyvatelstva není hospodaření s pitnou vodou optimální a v úspoře této důležité složky životního prostředí máme velké rezervy. Je proto nezbytné hledat všechny možné úspory v oblasti pitných, odpadních i srážkových vod. Například vody z domácností, převážně z mytí a praní nebo používané k hygienickým potřebám, jsou minimálně znečištěné a jejich úprava není náročná. Znovuvyužití vyčištěných odpadních vod společně s maximálním využitím srážkových vod je jednou z cest, jak snížit spotřebu všech přírodních zdrojů vody, redukovat množství vypouštěných vod a podpořit člověkem zatížené životní prostředí.

Velkým problémům s nedostatkem vody během období sucha čelí zemědělci. Voda se vlivem průměrně vyšších teplot více odpařuje a půda rychleji vysychá. Stát investuje nemalé peníze do projektů, které napomáhají snižovat dopady sucha a povodní a které souvisí se zadržováním vody v krajině. Odborníci na pedologii vidí východisko v dodávání organické hmoty (humusotvorný materiál rostlinného a živočišného původu) do půdy. Zdravá půda je odolnější, má vyšší infiltrační a retenční schopnost. To znamená, že zadrží více vody a lépe pak odolává klimatickým extrémům. Každé 1% organické hmoty v půdě zvýší půdní retenci (schopnost zadržet vodu) o více než 35 000 litrů na hektar. Hospodaření s vodou je pro zemědělce zásadní.

 

V souvislosti s úvodní otázkou si musíme uvědomit, že voda je nedílnou součástí životního prostředí. Je třeba ji přestat vnímat jako nevyčerpatelný zdroj. Právě proto si připomínáme každý rok Světový den vody, který je oslavou úcty a pokory k této životadárné tekutině, jejíž hodnotu je třeba neustále vyzdvihovat a její zdroje chránit.

 

Trápí Vás nedostatek vody?
Chtěli byste vědět, jakou máte kvalitu vody, půdy, zemědělských produktů?
Potřebujete odborný geologický průzkum, posudek, vyjádření?

 

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT S DOTAZEM či POPTÁVKOU.

V oblasti vodohospodářství a ekologie se naše společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. pohybuje již 25 let.

Působíme v oblasti budování vodních zdrojů, výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod, laboratorních služeb, geologických prací, sanačních a dekontaminačních prací, rekultivací skládek a krajinářských úprav.

Našimi zákazníky jsou města, obce, výrobní podniky, zemědělské subjekty, provozovatelé bioplynových stanic a soukromé osoby.

 

Světový den vody (World Water day) v datech

Myšlenka zařadit Světový den vody mezi významné dny v roce vznikla v roce 1992 na konferenci OSN v brazilském Rio de Janeiro. Od roku 1993 si důležitost vody připomínají lidé na celém světě vždy s konkrétním tématem pro každý rok.

2018Nature for Water – Příroda pro vodu

2017Wastewater – Odpadní voda

2016Water and Jobs – Voda a pracovní místa

2015Water and Sustainable Development – Voda a udržitelný rozvoj

2014Water and Energy – Voda a energie

2013Water Cooperation – Mezinárodní rok vodní spolupráce

2012Water and Food Security – Voda a bezpečnost potravin

2011Water for Cities – Voda pro města

2010Water Quality – Čistá voda pro zdravý svět

2009Transboundary Waters – Společné zdroje vody – společná odpovědnost

2008International Year of Sanitation – Mezinárodní rok sanitace

2007Water Scarcity – Zvládání vodní nouze

2006Water and Culture – Voda a kultura

2005Water for Life 2005-2015 – Voda pro život

2004Water and Disasters – Voda a přírodní katastrofy

2003Water for the Future – Voda pro budoucnost

2002Water for Development – Voda pro rozvoj

2001Water for Health, Taking Charge – Voda a zdraví

2000Water for the 21st Century – Voda pro 21. století

1999Everyone lives downstream – Každý žije po proudu (Voda by měla sloužit stejně i těm následujícím)

1998Groundwater, the invisible resource – Podzemní voda: neviditelný zdroj

1997The World’s Water, Is There Enough? – Voda a její nedostatek

1996Water for Thirsty Cities – Voda pro žíznivá města

1995Women and Water – Žena a voda

1994Caring for Water Resources is Everybody’s Business – Péče o vodní zdroje je záležitostí každého z nás

 

Nahoru