Světový den vody 2022

Světový den vody 2022
Světový den vody připadá každoročně na 22. března. S letošním podtextem „Podzemní voda – je neviditelná, ale její dopad je vidět všude" se naskýtá otázka: Nepřehlížíme tento vzácný zdroj, pod povrchem skrytý poklad, který nám příroda nabízí?
Voda pokrývá zhruba 70% povrchu zemské planety, ne nadarmo s označením „modrá", a její dostatek bereme jako samozřejmost. Přitom voda sladká tvoří pouhá 2,5 % z celkové zásoby vody. 70 % zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. Přibližně 30 % sladké vody je ukryto v zemi a 0,3 % obsahují sladkovodní jezera a řeky. Jen zlomek těchto zásob vody, přibližně 1%, je však využitelné pro ekosystémy a lidstvo. A právě nedostatek sladké vody je jednou z ožehavých témat dnešní doby.


Klimatologové a hydrologové poukazují na dlouhodobé oteplování, úbytek zásob podzemní vody a snižování retenční kapacity půdy. Dostupné údaje z ČHMÚ ukazují v dlouhodobém sledování na postupný úbytek množství srážek, měnící se charakter srážek a především jejich sezónní průběh. Jednoduše řečeno – v průběhu roku sice neprší méně, ale intenzivněji, ve větších časových intervalech a více v zimě než v létě.
Velký vliv na aktuální hydrologickou situaci v ČR i ve světě má bezesporu rozsáhlá a rychlá urbanizace krajiny. V důsledku záborů půdy pro stavební činnost, ruku v ruce s odlesňováním krajiny, dochází ke snižování retenční kapacity půdy a podpoře dlouhodobě neutěšeného stavu v hospodaření s vodou. Se zvětšující se rozlohou měst a průmyslových zón ubývá míst pro přirozené zasakování vody.
V souvislosti se zvyšováním životní úrovně obyvatelstva není hospodaření s pitnou vodou optimální a v úspoře této důležité složky životního prostředí máme velké rezervy. Je proto nezbytné hledat všechny možné úspory v oblasti pitných, odpadních i srážkových vod. Například vody z domácností, převážně z mytí a praní nebo používané k hygienickým potřebám, jsou minimálně znečištěné a jejich úprava není náročná. Znovuvyužití vyčištěných odpadních vod společně s maximálním využitím srážkových vod je jednou z cest, jak snížit spotřebu všech přírodních zdrojů vody, redukovat množství vypouštěných vod a podpořit člověkem zatížené životní prostředí.
Podzemní voda může být neviditelná, ale nesmí zmizet z mysli. Je skrytým pokladem, který obohacuje náš život. Je třeba ji využívat opatrně a udržitelně. Je třeba její kvalitu důkladně zkoumat, analyzovat a monitorovat.
V souvislosti s úvodní otázkou si musíme uvědomit, že voda je nedílnou součástí životního prostředí. Je třeba ji přestat vnímat jako nevyčerpatelný zdroj. Právě proto si připomínáme každý rok Světový den vody, který je oslavou úcty a pokory k této životadárné tekutině, jejíž hodnotu je třeba neustále vyzdvihovat a její zdroje chránit a pečovat o ně.

Trápí Vás nedostatek vody?
Zvažujete nový zdroj vody?
Chtěli byste vědět, jakou máte kvalitu vody, půdy, zemědělských produktů?
Potřebujete odborný geologický průzkum, posudek, vyjádření?

NEVÁHEJTE NÁS OSLOVIT S DOTAZEM či POPTÁVKOU.
Naše společnost ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. se v oblasti vodohospodářství a ekologie pohybuje již více než 28 let, stejně tak, jako si již více než 28 let připomínají lidé na celém světě důležitost vody prostřednictvím Světového dne vody.
Sídlíme ve Velkém Meziříčí a působíme v oblasti budování vodních zdrojů, výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod, laboratorních služeb, geologických prací, sanačních a dekontaminačních prací, rekultivací skládek a krajinářských úprav pro zákazníky z řad měst, obcí, výrobních podniků, zemědělských subjektů, provozovatelů bioplynových stanic a soukromých osob.

Světový den vody (World Water day) v datech
Myšlenka zařadit Světový den vody mezi významné dny v roce vznikla v roce 1992 na konferenci OSN v brazilském Rio de Janeiro. Od roku 1993 si důležitost vody připomínají lidé na celém světě vždy s konkrétním tématem pro každý rok.
2022: Groundwater, Making the Invisible Visible – Podzemní voda, činí neviditelné viditelným
2021: Valuing Water – Oceňování vody
2020: Water and Climate Change – Voda a klimatické změny
2019: Leaving No One Behind – Nenechávejme nikoho za sebou
2018: Nature for Water – Příroda pro vodu
2017: Wastewater – Odpadní voda
2016: Water and Jobs – Voda a pracovní místa
2015: Water and Sustainable Development – Voda a udržitelný rozvoj
2014: Water and Energy – Voda a energie
2013: Water Cooperation – Mezinárodní rok vodní spolupráce
2012: Water and Food Security – Voda a bezpečnost potravin
2011: Water for Cities – Voda pro města
2010: Water Quality – Čistá voda pro zdravý svět
2009: Transboundary Waters – Společné zdroje vody – společná odpovědnost
2008: International Year of Sanitation – Mezinárodní rok sanitace
2007: Water Scarcity – Zvládání vodní nouze
2006: Water and Culture – Voda a kultura
2005: Water for Life 2005-2015 – Voda pro život
2004: Water and Disasters – Voda a přírodní katastrofy
2003: Water for the Future – Voda pro budoucnost
2002: Water for Development – Voda pro rozvoj
2001: Water for Health, Taking Charge – Voda a zdraví
2000: Water for the 21st Century – Voda pro 21. století
1999: Everyone lives downstream – Každý žije po proudu (Voda by měla sloužit stejně i těm následujícím)
1998: Groundwater, the invisible resource – Podzemní voda: neviditelný zdroj
1997: The World's Water, Is There Enough? – Voda a její nedostatek
1996: Water for Thirsty Cities – Voda pro žíznivá města
1995: Women and Water – Ženy a voda
1994: Caring for Water Resources is Everybody's Business – Péče o vodní zdroje je záležitostí každého z nás

Nahoru