Doporučení MZ ČR pro provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu ve věci odběrů vzorků pitné vody a prevence nákazy koronavirem ze dne 17.3.2020 – stěžejní informace

Na základě všech dostupných informací není pitná voda pravděpodobnou cestou přenosu koronaviru a není proto potřeba přijímat nějaká mimořádná opatření při úpravě a distribuci vody k zajištění její nezávadnosti. Podrobnosti jsou uvedeny ve stanovisku Státního zdravotního ústavu (http://szu.cz/tema/zivotni-prostredi/koronavirus-a-pitna-voda). Stejně tak platí, že pracovníci obsluhující čistírny odpadních vod mají dodržovat již dříve zavedená standardní hygienická a bezpečnostní opatření k ochraně zdraví při práci, aby se ochránili i před nákazou koronavirem z odpadní vody.

Největší riziko pro řádný provoz zásobování pitnou vodou proto představuje onemocnění většího počtu zaměstnanců provozovatele, které by mohlo ochromit provoz a funkci systému zásobování. Proto je v současné nepříznivé epidemiologické situaci maximálně důležité omezit riziko nákazy pracovníků obsluhujících tuto kritickou infrastrukturu, což znamená zároveň omezit maximálně riziko nákazy všech zaměstnanců vodárenských firem, ať už se přímo podílejí na obsluze vodovodů (kanalizací) či nikoliv.

PRO NOUZOVÝ STAV JSOU VYDÁNA NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ:

I když četnost a rozsah kontroly musí zůstat zachována v souladu s platnými legislativními předpisy, není nutné v tomto období trvat na odběrech vzorků na kohoutku ani na náhodném výběru vzorkovacích míst.

Pracovníci zajišťující plány kontrol a odběry vzorků by měli operativně nalézt nová vzorkovací místa tak, aby se omezil jejich kontakt s občany a snížilo se riziko přenosu nákazy – k tomu je možné využít jako vhodné objekty např. domácnosti vzorkařů či různé provozní budovy provozovatele vodovodu nebo je možné vzorky odebírat i na vhodných místech přímo v distribuční síti (např. na hydrantech, v šachtách apod. – zde však pozor na kontaminaci vzorku, pokud nejde o standardní odběrové místo). Může se samozřejmě jednat i o veřejně přístupné budovy, pokud je tam při odběru možné se co nejvíce vyhnout kontaktu s jinými návštěvníky či pracovníky budovy, vhodné jsou např. venkovní odběrové armatury. V rozsáhlých distribučních sítích by měla být i nadále uplatňována snaha o reprezentativním pokrytí sítě odběrovými vzorky.

Je vhodné, aby vzorkaři pracovali v rukavicích, nebo byli vybaveni přípravky na dezinfekci rukou.

 

Vedle odběru vzorků by měly vodárenské společnosti a další provozovatelé vodovodů činit další opatření směřující ke snížení rizika nákazy svých zaměstnanců.

Nahoru